Onze organisatie

NPLW is een programma dat gemeenten ondersteunt in hun rol als regisseur van de warmtetransitie. Met als doel in 2030 1,5 miljoen woningen verduurzaamd en/of van het aardgas af en in 2050 alle woningen en gebouwen aardgasvrij. Het programma bestaat uit circa 30 fte.

Missie NPLW

Samen op weg naar aardgasvrije wijken, buurten en dorpskernen.

Even voorstellen: NPLW

 

Interbestuurlijk programma

Het NPLW is een interbestuurlijk programma van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Zij zijn formeel de opdrachtgevers van het NPLW.

Brancheorganisaties Netbeheer Nederland, Aedes en de Unie van Waterschappen hebben een vaste plek aan tafel bij de overleggen, vanwege hun belangrijke rol in de uitvoering van de warmtetransitie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een belangrijke uitvoerder van het programma. Daarnaast kent het NPLW verschillende samenwerkingspartners, zoals de Participatie Coalitie, Milieu centraal, TNO, CBS en Platform 31.

Huisvesting

Het NPLW is gehuisvest bij de Unie van Waterschappen en formatief ondergebracht bij het ministerie van VRO onder het directoraat-generaal Volkshuisvesting en Bouwen.

Beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving

NPLW is onderdeel van het Beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO). Het doel van het PVGO is dat er door een mix van normering, beprijzing, financiering, subsidiëring en ondersteuning, een duurzame woning voor iedereen binnen bereik komt.

Het PVGO bestaat uit 5 programmalijnen:

  1. Gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie
  2. Individuele aanpak woningen (koop en huur)
  3. Aanpak utiliteitsgebouwen (bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed)
  4. Bronnen en infrastructuur (duurzame -gassen, -warmtebronnen en netten en koeling)
  5. Innovatie in de bouw

Het NPLW speelt een rol bij programmalijnen 1 en 2. We zijn actief bij de andere programmalijnen daar waar dit programmalijn 1 versterkt.

Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving

Het Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving (UGO) vormt de brug tussen het beleid en alle partijen die actief zijn in de uitvoering van de energietransitie. Dit uitvoeringsoverleg is verdeeld over de belangrijkste sectoren binnen de gebouwde omgeving die elk een eigen overleg (samenwerkingstafel) organiseren.

De samenwerkingstafel Lokale Warmte wordt voorgezeten door de directeur van het NPLW. Zij neemt vanuit deze rol ook deel aan de regietafel waaraan alle voorzitters van de samenwerkingstafels deelnemen. Andere samenwerkingstafels zijn:

  • Koopwoningen (betreft ca. 60% van de woningen)
  • Huurwoningen (zowel de sociale als particuliere huurwoningen)
  • Utiliteitsgebouwen (inclusief bedrijventerreinen)
  • Bron en systeem (duurzame bronnen voor de energietransitie en de aanpassingen van het energiesysteem daarbij)

Samenwerking NPLW en NP RES

Warmtenetten zijn een belangrijk alternatief voor het verwarmen van huizen. De voeding hiervoor kan uit verschillende bronnen komen, zoals restwarmte uit de industrie, verbrandingsinstallaties, aardwarmte (geothermie) of water (aquathermie). Deze bronnen zijn schaars en vaak overschrijden vaak de gemeentegrenzen.

Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) richt zich op het in kaart brengen van de regionale warmtebronnen en de verdeling en het gebruik hiervan; de bronnenstrategie. NPLW richt zich op het ondersteunen van gemeenten bij de aanleg van het warmtenetten en het organiseren van een warmtebedrijf.

Omdat de keuzes voor een duurzame vervanging van aardgas direct raakt aan de energievraag, werken NP RES en NPLW nauw samen. De indeling van de NP RES-regio’s vormden de basis van de NPLW-regio’s waarin we samenwerken aan een netwerk van regiocoördinatoren. Jaarlijks organiseren we samen het RES/NPLW-congres

Meer informatie

Cookie-instellingen