Stappenplan participatieroute

Via de participatieroute krijg je inzicht in wat je nodig hebt om bewoners op een constructieve manier te laten participeren in de besluitvorming en de uitvoering van de warmtetransitie in hun wijk. De uitkomst van het georganiseerde participatietraject vormt vervolgens de input voor het opstellen van een breed gedragen uitvoeringsplan.

Stap 1 | Voorbereiden participatie

In deze eerste stap bereid je je voor op het ontwerpen van een participatietraject door kennis te verzamelen. Je gaat op zoek naar belangrijke informatie over de wijk waar je aan de slag wilt: wie wonen er, en welke behoeften, wensen en mogelijkheden voor participatie zijn er onder deze mensen? Ook breng je de randvoorwaarden voor participatie in kaart: wat zijn de technische, bestuurlijke en financiële kaders waarbinnen je participatie gaat organiseren? 

Lees meer over stap 1 >

Stap 2 | Ontwerpen participatieproces

Het ontwerp voor het participatieproces maak je op basis van de informatie die je hebt opgehaald in stap 1. Hoe je precies tot dit ontwerp komt, hangt af van je bevindingen over de voorkeuren van bewoners met betrekking tot participatie en de warmtetransitie. Een goed participatieproces is een vertaling van deze behoeftepeiling.

Lees meer over stap 2 >

Stap 3 | Uitvoeren participatie

Op basis van je gemaakte ontwerp, ga je aan de slag met het organiseren en uitvoeren van je participatieproces. Je maakt keuzes over bijvoorbeeld locaties en gespreksleiders, en gaat aan de slag met de selectie en het uitnodigen van bewoners. Denk ook na over hoe de uitkomsten worden opgenomen in het uitvoeringsplan, en over de terugkoppeling hiervan naar de deelnemers en de bredere groep van bewoners en stakeholders. 

Lees meer over stap 3 >

Participatie en het uitvoeringsplan

Een wijkgerichte aanpak voor de transitie naar een nieuwe warmteoplossing wordt vastgelegd in een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan biedt een totaaloverzicht van de stappen die door diverse partijen gezet gaan worden om een gekozen alternatief voor aardgas voor een buurt, wijk  of dorp te realiseren. De uitvoering van de warmtetransitie valt of staat met de deelname van de bewoners wiens panden de transitie moeten ondergaan. Om de nieuwe warmteoplossing te realiseren, zullen zij aan de slag moeten met bijvoorbeeld het isoleren van hun huis, of het aansluiten op een collectief warmtenet. Het is daarom van doorslaggevend belang om hen vroegtijdig te betrekken bij het proces. Onder welke voorwaarden willen bewoners mee in de transitie, hoe kan deze voor hen aantrekkelijk(er) worden gemaakt en wat voor ondersteuning hebben zij nodig van de gemeente? Wat voor rol neemt de gemeente in dit proces? De totstandkoming van een uitvoeringsplan is een lang traject, dat minstens twee jaar of nog langer kan duren. Gedurende die tijd is het cruciaal om bewoners en gebouweigenaren te betrekken bij verschillende besluitvormingsmomenten.

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over de participatieroute? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
Cookie-instellingen