Impact aquathermie op de omgeving

Als je aquathermie overweegt moet je rekening houden met de ecologische gevolgen die het kan hebben voor de omgeving, maar ook met effecten op bijvoorbeeld de waterzuivering van het riool.

Ecologische gevolgen

Er zijn verschillende ecologische gevolgen die kunnen optreden bij aquathermie.

Invloed op watertemperatuur

Bij winning van warmte uit oppervlaktewater koelt het water lokaal af. Andersom zorgt koudewinning voor een koeltevraag dat het oppervlaktewater opwarmt. De temperatuur van water beïnvloedt de chemische en natuurlijke processen in het water. Een daling of stijging van die temperatuur verandert het ecosysteem. Temperatuurverlaging kan in de zomer bijvoorbeeld blauwalg verminderen, maar in het voorjaar voortplantingscycli vertragen.

Kleine organismen

Het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan plaatsvinden via een open of gesloten systeem. In een open TEO-systeem gaat het ingenomen water via een filter naar een warmtewisselaar. Dit voorkomt opstopping in de warmtewisselaar. Een TEO-installatie heeft meestal twee filters: een grove en een fijne. Kleine organismen, zoals zoöplankton en vislarven, kunnen schade oplopen als ze de fijne filters en de warmtewisselaars passeren. Hoeveel schade optreedt, is echter nog nauwelijks bekend. Er zijn ook gesloten TEO-systemen. Het water wordt hier niet in het systeem gezogen. Daardoor is er geen directe ecologische schade. Gesloten TEO-systemen zijn vooral geschikt voor kleinere projecten, omdat het vermogen van het systeem veel kleiner is.

Kader voor vergunningverlening koudelozingen

STOWA - het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders - heeft samen met Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen een kader opgesteld voor het beoordelen van aanvragen voor TEO-systemen

Bekijk het kader vergunningverlening koudelozingen

Reductie van CO2-uitstoot

Als aquathermie aardgas vervangt, vermindert deze de CO2-uitstoot van verwarmen en koelen. Is de elektriciteit voor (warmte-)pompen duurzaam? Dan kan een aquathermiesysteem volledig CO2-neutraal zijn.

Effect op afvalwater

Warmte halen uit afvalwater kan in sommige gevallen ten koste gaan van de waterzuiveringscapaciteit in de rioolwaterzuivering. Bij lagere temperaturen verloopt het zuiveringsproces namelijk minder goed. Als warmte uit de riolen wordt gehaald, is het afvalwater na enkele honderden meters door de riolering weer op bodemtemperatuur (ongeveer 12-13 °C). Waterschappen kunnen met een rekenmodel het effect op de rioolwaterzuivering inschatten. Dit gebeurt door de maximale warmteonttrekking en de minimale afstand tot de rioolwaterzuivering te bepalen. Gebruik je thermische energie uit afvalwater voor het koelen? Dan kan er een gunstig effect zijn op de zuiveringscapaciteit van de rioolwaterzuivering. Door in de winter koude uit het water te onttrekken - en in de WKO op te nemen - stijgt de temperatuur van het afvalwater in de winter. Door de hogere temperatuur van het afvalwater werkt de rioolwaterzuivering in de winter beter.

Industrieel afvalwater

Afvalwaterstromen van de industrie lozen warmte op het oppervlaktewater, met bijbehorende ecologische effecten. Een oplossing is de warmte uit deze koelwaterleidingen te halen voordat de lozing plaatsvindt. Dit vermindert de temperatuurverandering van het oppervlaktewater.

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over aquathermie? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

 

Cookie-instellingen