Stappenplan Uitvoeringsplan

Het maken van een uitvoeringsplan is onderdeel van de uitvoering van het Klimaatakkoord. Met het stappenplan uitvoeringsplan beschrijven we de verschillende stappen om te komen tot een uitvoeringsplan. Het opstellen van een uitvoeringsplan is een proces waarbij je samenwerkt met verschillende partijen die ieder hun eigen rollen en taken zullen hebben in het geheel, waarbij processen parallel lopen en je soms een stap terug moet zetten.

Stap 1 | Wijkanalyse

Het is raadzaam om als eerste stap een wijkanalyse uit te voeren van de fysieke en sociale kenmerken van de wijk. Mogelijk is er al een wijkanalyse gemaakt in het kader van de transitievisies warmte, die verder verdiept kan worden. Op basis van deze wijkanalyse krijg je inzicht in de wensen van bewoners en overige stakeholders en inzicht in de mogelijke technische oplossingen in de buurt of wijk. Andere opgaven kunnen mogelijk ook gekoppeld worden aan de aanpak.

Lees meer over stap 1 >

Stap 2 | Opstellen projectplan

Na de wijkanalyse volgt het projectplan. In het projectplan leg je het proces om tot een uitvoeringsplan te komen vast, en beschrijf je de ambities, afbakening en randvoorwaarden. Ook beschrijft het de interne organisatie, financiële begroting en planning. Het resultaat is de bestuurlijke goedkeuring van een projectplan (of startnotitie, principenota, etc.) om tot een uitvoeringsplan te komen en een samenwerkingsovereenkomst met stakeholders waarin de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Lees meer over stap 2 >

Stap 3 | Opstellen uitvoeringsplan

Op basis van de kaders uit het projectplan en de afspraken die zijn gemaakt met de stakeholders ga je aan de slag met het verder concretiseren van het uitvoeringsplan en werk je toe naar een definitief technisch ontwerp. Het opstellen van een uitvoeringsplan vraagt om keuzes langs verschillende sporen: bestuurlijk, juridisch, ruimtelijk, participatie en communicatie, technisch en financieel. 

Lees meer over stap 3 >

Stap 4 | Vaststellen uitvoeringsplan

De laatste stap is de vaststelling van het uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan is vormvrij, maar het is aannemelijk dat vaststelling gebeurt door minimaal het college van burgemeester en wethouders.

Lees meer over stap 4 >

Participatie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het uitvoeringsplan wordt opgesteld in samenspraak met betrokken stakeholders. Gedurende alle fases vindt dus participatie plaats. Voor handvatten voor het inrichten van een participatieproces verwijzen we je graag naar onderstaande pagina.

Lees meer over het participatieproces >

Waarom een uitvoeringsplan?

Het uitvoeringsplan is een concretisering van de transitievisie warmte. In het uitvoeringsplan beschrijf je hoe je als gemeente de wijkgerichte aanpak in een specifieke wijk of buurt wilt uitvoeren. Het beschrijft de technische oplossing voor één of meerdere buurten of wijken en de stappen die door diverse partijen gezet moeten worden om het gekozen alternatief voor aardgas te realiseren.

Het uitvoeringsplan gaat in op de vraag op welk duurzaam warmtealternatief deze buurten of wijken overgaan, per wanneer, en welke maatregelen nodig zijn om tot de gewenste situatie te komen. Ook het planmatig isoleren van woningen en andere gebouwen kan een onderdeel zijn van een uitvoeringsplan.

Bekijk de handreiking opbouw uitvoeringsplan >

Cookie-instellingen