Wat staat er in een transitievisie warmte?

Als je aan de slag gaat met een transitievisie warmte kan het handig zijn om te weten hoe andere gemeentes daarmee om zijn gegaan. Via de database Transitievisie Warmte zijn ze te bekijken. Ook zetten we hier op een rij uit welke elementen de meeste transitievisies bestaan. 

Ambitie, uitgangspunten en organisatie

Hierbij wordt veelal de context geschetst - het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord - en de ambitie die de gemeente heeft met betrekking tot de energietransitie. Aan welke uitgangspunten moet de transitie volgens de gemeente en de betrokken partijen voldoen? In sommige gevallen wordt daarbij ook beschreven wat deze ambitie betekent voor de gemeentelijke organisatie en hoe de gemeente de regierol in de energietransitie wil oppakken. Of hoe het uitwerken van de ambitie binnen de gemeente is georganiseerd.

Beschrijving van de opgave

Vaak wordt een beschrijving gegeven van de gebouwenvoorraad van jouw gemeente: bouwjaar, isolatiegraad, gebruiksfunctie en eigendomsverhoudingen. Zo wordt duidelijk wat voor soort typen woningen zich waar in je gemeente bevinden en welke wijken of gebieden zich mogelijk makkelijker aardgasvrij maken dan anderen. 

Afstemming en totstandkoming

Een transitievisie warmte maak je als gemeente niet alleen. Beschrijf in de visie ook met wie je hebt samengewerkt bij de totstandkoming van het document. Hoe is daarbij de communicatie en participatie vormgegeven? Welke partijen zijn betrokken? Hoe zijn bewoners betrokken? Hoe is de relatie met de Regionale Energiestrategie vormgegeven?

Alternatieven voor aardgas

Bij de alternatieven voor aardgas wordt ingegaan op de verschillende technieken, zoals lage- en hoge temperatuur warmtenetten, warmtepompen en duurzaam gas en hybride technieken die veel minder - duurzaam - gas verstoken als (tussen)oplossing). Ook is daarbij aandacht voor de mogelijkheden in de eigen gemeente. Zijn er mogelijke bronnen voor een warmtenet? Is geothermie mogelijk of ligt de gemeente in een waterwingebied? Daarbij wordt ook bekeken welke alternatieven voor aardgas passen bij welke wijken, kernen of gebieden.

Tijdpad

In welke wijken start de energietransitie? In sommige documenten wordt dit op een kaart weergegeven. In andere documenten staat een lijst, waarin tijdsperioden en gebieden staan. Een gemeente kan daarbij ook aangeven welke wijken na 2030 in welke volgorde worden verduurzaamd. Voor deze wijken zet de gemeente wellicht nu al in op isolatie en hybride warmtepompen.

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over de onderdelen van een TVW? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
Cookie-instellingen