Terugblik bijeenkomst regiocoördinatoren 29 januari

07-02-2024

Het NPLW organiseerde 29 januari in Zwolle een bijenkomst voor de regiocoördinatoren lokale warmte en de accounthouders van het NPLW. Op de agenda stond: praten over landelijke en regionale ontwikkelingen en kennis opdoen uit workshops.

Het NPLW organiseerde 29 januari in Zwolle een bijenkomst voor de regiocoördinatoren lokale warmte en de accounthouders van het NPLW. Op de agenda stond: praten over landelijke en regionale ontwikkelingen en kennis opdoen uit workshops.

Tot en met 2025 is er jaarlijks geld beschikbaar om regionale samenwerking te versterken. Met deze Specifieke uitkering (SpUk) voor een regionale structuur kunnen gemeenten nog beter kennis delen en samen optrekken om zo de warmtetransitie te versnellen. In regio’s zijn regiocoördinatoren aangesteld. NPLW begeleidt de regiocoördinatoren, brengt ze in contact met elkaar en zet in op onderlinge samenwerking. Met de regiocoördinatorenbijeenkomsten wil NPLW deze samenwerking stimuleren en kennis delen. Voor de regio’s waar nog geen regiocoördinator is, was een ander aanspreekpunt op regionaal niveau van harte welkom.

In het plenaire middagdeel werd in aanwezigheid van de ministeries van BZK en EZK besproken wat er speelt bij NPLW en haar opdrachtgevers en in de regio’s. NPLW is bezig met de inventarisatie van de informatiebehoefte. Platform31 heeft onderzoek gedaan naar flexpools. Flexpools zijn erop gericht om bovenlokaal de krachten te bundelen voor gemeenten die een ondersteuningsbehoefte hebben.

Daarna konden de aanwezigen kiezen uit 2 workshops. De eerste workshop ging over welke stappen je moet nemen voor het opstellen van een warmteprogramma. De transitievisie warmte gaat met de ingang van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) gelden als verplicht programma onder de Omgevingswet. De naam verandert dan in warmteprogramma. Dit is een complex proces met diverse stakeholders en juridische aspecten. NPLW is daarom bezig met het maken van een handreiking.

De tweede workshop ging over een regionaal afwegingskader van duurzame warmtebronnen. Het afwegingskader moeten gemeenten en regio’s in de toekomst inzicht geven in technische, economische en maatschappelijke aspecten van de inzet van bepaalde bronnen. In de workshop werd met een casus gevraagd naar redeneringen, afwegingen en dilemma’s voor de keuze van bepaalde bronnen.

Dit jaar worden nog 2 soortgelijke bijeenkomsten voor regiocoördinatoren georganiseerd. De data en tijden worden later bekend gemaakt. Wil je er meer over weten? Vraag het je regiocoördinator.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen