Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid structureel inzetbaar

05-10-2023

Provincies gaan de CDOKE middelen als structurele middelen beschouwen. Dit betekent dat gemeenten mensen in vaste dienst kunnen nemen en dat de provincie dat goedkeurt.

Provincies gaan de CDOKE middelen als structurele middelen beschouwen. Dit betekent dat gemeenten mensen in vaste dienst kunnen nemen en dat de provincie dat goedkeurt. Met de regeling ‘capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE) kunnen gemeenten onder andere collega’s aannemen en/of externe deskundigen inhuren.

Uitvoering klimaat- en energiebeleid

Gemeenten ontvangen middelen om de eigen organisatie te versterken om het klimaat- en energiebeleid te kunnen uitvoeren. In overleg met het rijk en provincies is nu bepaald dat gemeenten deze middelen structureel mogen inzetten.

Lastig om vaste aanstellingen te bekostigen

Door het tijdelijke karakter van de regeling CDOKE beschouwen veel gemeenten deze als incidentele middelen. Dit maakt het lastig om vaste aanstellingen van medewerkers mee te bekostigen. Dit belemmert een structurele versterking van de organisatie omdat de structurele lasten toenemen, terwijl deze gedekt worden door incidentele middelen.

Opbouwen organisatie

De middelen zijn echter expliciet bedoeld om gemeenten de ruimte te geven een interne organisatie op te bouwen gericht op het uitvoeren van de klimaat- en energietaken.  De meest efficiënte en effectieve manier om dit te doen is als gemeenten de ambtelijke capaciteit vergroten met ambtenaren die voor langere tijd in dienst worden genomen, zoals ook in de regeling wordt toegelicht. Hier is ook de reeks opgenomen met uitvoeringsmiddelen t/m 2030. Deze lopen op van 341 miljoen in 2023 tot 738 miljoen in 2030.

Structurele baten in de begroting

In overleg met de ministeries van EZK, BZK en de provincies (in het Vakberaad gemeentefinanciën) hebben de provinciale toezichthouders besloten dat gemeenten het bedrag dat zij in 2023 ontvangen voor de klimaat- en energiegelden mogen opnemen als structurele baat in de begroting 2024 voor de jaren 2024 tot en met 2027. Daarmee kunnen tegenover de structurele personele lasten van de organisatie ook structurele baten worden gepresenteerd in de begroting. Deze baten mogen  niet hoger zijn dan de lasten.

Meer weten?

Vraag ernaar bij je provincie.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen