Specifieke Uitkering (SpUk) regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Er komt van 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 9 miljoen euro beschikbaar om regionale samenwerking te versterken. Hierdoor kunnen gemeenten beter kennis delen en de warmtetransitie versnellen. Bijvoorbeeld door een regiocoördinator aan te stellen.

Regio

Landelijk

Doelgroep

Overheden

Doel

Projecten
Inhuren personeel of expertise

Type financiering

Subsidie

Budget en looptijd

 

Startdatum: Maandag 1 januari 2024
09:00 uur (CET)


Einddatum: Zondag 31 december
17.00 uur (CET)


 

Totaal budget in 2024:
€ 9.000.000 

Hoogte subsidie (aan de hand van de verdeelsleutel):
De bedragen per regio zijn vastgesteld. Een overzicht hiervan vind je onder 'Hoeveel uitkering krijg je?'.

 

 

Vraag jouw uitkering aan

Je kunt uitkering aanvragen vanaf 1 januari 2024. Voor een goede procesmatige afhandeling is het belangrijk dat de aanvraag binnen is vóór 1 oktober 2024. Als dit niet lukt, schakel dan met je accounthouder voor een goede afstemming. Stuur het ingevulde formulier naar regiostructuurnplw@minbzk.nl.

Download het aanvraagformulier (.docx) ↓

Hoeveel uitkering krijg je?

De indeling van de RES-regio’s vormt de basis van de regiostructuur. Hiervoor is gekozen omdat deze aansluit bij de bestaande, regionale samenwerkingsstructuur in de energietransitie. Het bedrag wordt aan de budgethouder van de regio uitgekeerd via een Specifieke uitkering (SpUk) van het ministerie van BZK. Het bedrag bestaat uit een basisbedrag van 100.000 euro per regio plus een verdeling per regio op basis van het aantal gemeenten en inwoners. De verdeelsleutel is bijgevoegd in de Staatscourant, kijk daarvoor in bijlage I: verdeling middelen.

Uitkering jaarlijks aanvragen

De aanvraag voor de specifieke uitkering kan eenmaal per kalenderjaar per regio worden ingediend, vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025. De behandeltermijn voor de regeling is 8 weken. Houd hier rekening mee bij het doen van de aanvraag. Als het budget bijvoorbeeld voor het einde van het jaar op de rekening van de budgethouder moet staan, kan uiterlijk 8 weken voor het einde van het jaar de aanvraag worden ingediend.

Wie vraagt de uitkering aan?

De budgethouder kan de SpUk gelden aanvragen. De gemeenten in de regio bepalen wie de budgethouder is. Dit kan een gemeente in de regio zijn, de provincie of de omgevingsdienst. 

Hoe gebruik je de uitkering?

De SpUk kan uitgegeven worden aan alle activiteiten die tot doel hebben om regionaal samen te werken aan het uitvoeren van de warmtetransitie, zie artikel 2 van de regeling. 

Het doel van de regeling is om regio’s in staat te stellen passend bij de lokale behoefte regionaal ondersteuning te organiseren. Bijvoorbeeld door efficiënt capaciteit en expertise in te zetten in verband met krapte op de arbeidsmarkt en de specialistische kennis die nodig is. Dit kan door regionale bundeling van gemeentelijke uitvoeringslasten. Of om regionale afstemming te faciliteren, tussen gemeenten onderling, met de provincie en met stakeholders, zoals netbeheerders en groot vastgoedbezitters. Er wordt op deze manier een extra impuls gegeven aan de regionale samenwerking tussen gemeenten in de warmtetransitie. 

De aanvraag voorbereiden

Als een regio nog geen overleg heeft georganiseerd, dan kunnen gemeenten binnen een regio zelf het initiatief nemen om een eerste overleg te plannen om de besteding en aanvraag te bespreken. Ook kunnen gemeenten binnen een regio een regiocoördinator aanwijzen of aantrekken.

In de aanvraag moet staan:

  • Een omschrijving van de regio en welke gemeenten binnen de regio vallen;
  • Een omschrijving van de wijze waarop de budgethouder bepaald is binnen de regio;
  • Een omschrijving van de beoogde activiteiten waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd en de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het doel, zoals opgenomen in artikel 2, eerste lid;
  • Een begroting, waaronder het bedrag of een inschatting hiervan aan BTW-kosten waarop de regio aanspraak kan maken uit het BTW-compensatiefonds;
  • De verwachte begin- en einddatum van de activiteiten; en
  • Het bankrekeningnummer waarop de specifieke uitkering dient te worden gestort, inclusief een bewijs dat de bankrekening op naam van de aanvrager staat;

Aanvragen

Je kunt de uitkering aanvragen vanaf 1 januari 2024, 09:00 uur tot 31 december 2024, 17:00 uur.

Download het aanvraagformulier (.docx) ↓

Neem voor vragen contact op met je accounthouder.

Na je aanvraag

Als de aanvraag bij het ministerie van BZK binnen is, krijgt de budgethouder een ontvangstbevestiging. De minister neemt na ontvangst van de aanvraag binnen acht weken een besluit over het verstrekken van de specifieke uitkering. De budgethouder ontvangt bij toekenning een beschikking en vervolgens de middelen.

Meer weten?

Praktijkvoorbeelden

Ben je benieuwd hoe andere gemeentes deze regeling hebben aangevraagd? Bekijk dan een van de praktijkvoorbeelden hieronder.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"254744"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Vragen?

Heb je meer vragen over deze regeling? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Cookie-instellingen