Inhoudelijke kenmerken van een uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan is een concretisering van de transitievisie warmte. Het beschrijft voor één of meerdere buurten, wijken, kernen of dorpen per wanneer op welk duurzaam warmtealternatief wordt overgegaan en welke maatregelen nodig zijn om tot de gewenste situatie te komen. Ook het planmatig isoleren van woningen kan onderwerp zijn van een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan biedt een overzicht van alle samenhangende maatregelen die worden genomen om een wijk aardgasvrij te maken. Betrokkenen kunnen in het uitvoeringsplan lezen wat er van hen wordt verwacht en wat men andersom van de gemeente mag verwachten.

Model Uitvoeringsplan

Het NPLW ontwikkelt een Handreiking Uitvoeringsplan: een praktisch document met daarin onderbouwd de hoofdstukken en toelichting die in een Uitvoeringsplan kunnen terugkomen. Deze Handreiking is eind 2023 gereed.

Onderwerpen

Onderwerpen die in een uitvoeringsplan kunnen terugkomen, zijn:

  • Een beschrijving van het gebied waarop het plan betrekking heeft. Daarin wordt het gebied bijvoorbeeld duidelijk afgegrensd en wordt beschreven wat voor type bebouwing (woningtypes, functies, aantallen, enz.) zich hier bevindt.
  • Duiding hoe het plan tot stand is gekomen. Welke bewoners, eigenaren, VVE’s en bedrijven bevinden zich bijvoorbeeld in het gebied en hoe zijn zij betrokken? Wat is de rol van corporaties, netbeheerders en warmtebedrijven en hoe zijn zij betrokken in het proces en verdere uitvoering?
  • De gekozen warmteoplossing, van technische mogelijkheden van gebouwen, de inpassing van de warmteinfrastructuur tot en met de potentie van de warmtebron. Veel warmteoplossingen omvatten naast opwek, distributie en gebruik extra schakels. Zo kan opslag helpen om vraag en aanbod van warmte door het jaar heen in balans te houden of het elektriciteitsnet te ontzien en kan energie omgezet worden van de ene drager naar een andere.
  • Het plan van aanpak waarin is beschreven hoe de verdere uitvoering vorm gaat krijgen als hierover een definitief besluit is genomen.
  • Handelingsperspectief voor de bewoners, ondernemers en eigenaren in de wijk. Hoe kunnen zij overstappen op het warmtealternatief waarvoor wordt gekozen in de wijk dan wel kiezen voor een eigen duurzame oplossing? En hoe zijn hierbij factoren zoals betaalbaarheid geborgd?

8-jaarstermijn

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de gemeente in samenspraak met stakeholders bepaalt wanneer de levering van aardgas wordt beëindigd, waarbij vaak wordt uitgegaan van een termijn van 8 jaar. Dit is nader uitgewerkt in de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Ook is opgenomen hoe woningeigenaren kunnen kiezen voor een eigen warmtealternatief en hoe gemeenten erop kunnen toezien dat bewoners dit alternatief tijdig in gebruik nemen (vergewisplicht).

Betaalbaarheid

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben een Handreiking Betaalbaarheid opgesteld waarin zij inzicht bieden in hoe met betaalbaarheid en woonlastenneutraliteit kan worden omgegaan in de gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie.

Ga naar de Handreiking Betaalbaarheid >

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over uitvoeringsplannen? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.