Ervaringen uitgewisseld en overeenkomsten gedeeld tijdens netwerkbijeenkomst regiocoördinatoren

13-06-2024

6 juni organiseerde NPLW in Utrecht een netwerkbijeenkomst voor regiocoördinatoren in de warmtetransitie. Een dag waar kennis en ervaringen uit worden gewisseld. Het doel van deze netwerkbijeenkomsten is de regio’s met elkaar in contact brengen en inzetten op onderlinge samenwerking.

6 juni organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkbijeenkomst voor regiocoördinatoren in de warmtetransitie. Een dag waar kennis en ervaringen uit worden gewisseld. Het doel van deze netwerkbijeenkomsten is de regio’s met elkaar in contact brengen en inzetten op onderlinge samenwerking. Hier lees je een verslag van de belangrijkste uitkomsten.

Kerkzaal met orgel, mensen zittend aan tafels, en een spreker op het podium

NPLW-directeur Maureen van Eijk trapt de bijeenkomst af en geeft het belang aan dat gemeenten en regio’s belemmeringen en knelpunten in de Warmtetransitie delen: “We blijven [als NPLW] signalen ophalen met de Lokale Warmtetransitie in Beeld en de proeftuinenmonitor. De signalen zetten we op een rij, zodat inzichtelijk wordt hoeveel gemeenten ergens tegenaan lopen. Jullie input is belangrijk, om door te blijven gaan en te blijven verbeteren. We moeten samen kijken wat er nodig is om de volgende stappen in de warmtetransitie te zetten.”

Gluren bij de buren: diversiteit in regio-coördinatorschap

Tijdens speeddates gingen de regiocoördinatoren in gesprek over de grootste overeenkomsten en verschillen tussen de regio’s. Een uitgelezen kans om inspiratie op te doen over de diverse aanpakken. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten voor de SpUk-aanvraag (regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie) die dit jaar ingediend moet worden.

Tip: vraag de SpUk aan vóór 1 oktober 2024, voor een goede afhandeling bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Voor vragen kan je terecht bij de veelgestelde vragen op de site van het NLW en bij je accounthouder

“Gebruik je budget voor de regio, doe het gezamenlijk. Veel zaken rond isolatie en opwek kun je samen oppakken en inkopen efficiënter regelen. Ook het warmteprogramma kan je samen opstellen”, vatte een aanwezige regiocoördinator samen na het speeddaten.

Regeling lokale aanpak tweede tranche lokale aanpak NIP

1 juli is de beoogde opening van de 2e tranche NIP Lokale Aanpak Isolatie. Aanvragen kan tot 31 oktober 2024. Met de regeling kunnen 750.000 koopwoningen worden geïsoleerd. Het gaat om woningen met een WOZ-waarde onder het gemiddelde en woningen met maximaal energielabel D. Het doel van de lokale aanpak is het aanpakken van deze woningen, met financiële ondersteuning of volledige ontzorging. Deze aanpak van de isolatiewaarden is een mooie stap richting de alternatieve warmtevoorziening.

De tip van Anneke van Kempen van (BZK): “Bundel je krachten als regiocoördinator door met andere gemeenten samen te werken. Door schaalvergroting kan je bepaalde kosten beperken, kennis uitwisselen en tijd besparen. Let op dat je de NIP-gelden niet per regio kunt aanvragen. En vergeet niet: de gemeente dient op te geven hoeveel budget in aanmerking komt voor btw-compensatie.”

Kennismarkt gemeentelijke voorbeeldaanpakken

Regiocoördinatoren hebben een rol in het kennis-makelen in hun regio en tussen regio’s. Het uitwisselen van gemeentelijke voorbeeldaanpakken en dilemma’s draagt hieraan bij. Tijdens een deelsessie bespraken de regiocoördinatoren waar ze trots op zijn, welke vragen ze hebben en samenwerkmogelijkheden.

Zaal met mensen aan tafels, schrijvend op grote vellen papier

Regio’s zijn trots op: regionale samenwerking, een gezamenlijke NIP-aanpak, lange termijnvisie, voortvarend aan de slag zijn met een nieuw warmtenet en een SMP of natuurvriendelijk isoleren.

Iemand schrijft op een groot wit vel papier

Er leven vragen zoals: Hoe maken we kleine warmtenetten rendabel? Hoe kunnen we beter samenwerken met woningcorporaties? Hoe lossen we het probleem van onvoldoende warmtebronnen op? Hoe kom je van onderzoek naar uitvoering? En hoe vorm je een lange termijnvisie om regio’s te voorzien van warmte?

Mensen pratend voor een muur waar witte vellen papier hangen

Tot slot samenwerken. De regio’s werken samen met energiehubs, het bedrijfsleven, netbeheerders, woningcorporaties en regionale warmtebedrijven. Verder hebben de regio’s de behoefte om samen te werken aan betaalbaarheid, kennisdeling, voorbeelden en onderzoeken, een flexpool voor de uitvoering, het betrekken van bewoners achter de voordeur en aan warmtenetten bij kleine kernen.

Alles wat er speelt zo weergegeven zodat gemeenten aan de slag kunnen: de Handreiking Warmteprogramma

In de middag stond ook de toelichting op de Handreiking Warmteprogramma op de agenda. Maureen: “Een warmteprogramma is heel belangrijk. Hier staan de warmtebronnen en -netten in. Het is iets voor de lange termijn om dit goed in te richten.” Om gemeenten perspectief te bieden en duidelijkheid te geven over hun rechten en plichten, komt NPLW in juni met de Handreiking Warmteprogramma. Hiermee kunnen gemeenten daadwerkelijk aan de slag met planvorming, en hoeven ze niet te wachten tot dat Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie definitief is aangenomen en in werking is getreden.

1 spreker en 3 mensen op een stoel op het podium in een kerkzaal, op de voorgrond wat zittende mensen

In het warmteprogramma staat welk aantal woningen/gebouwen geïsoleerd of aardgasvrij zal worden, wat de kansrijke alternatieve warmtevoorzieningen zijn en wat het warmtealternatief met laagste nationale kosten is. Het warmteprogramma kan daarna als basis dienen voor het later inzetten van de aanwijsbevoegdheid.

Meer weten over de handreiking en hoe je deze kan gebruiken? Meld je dan aan voor het webinar: Handreiking Warmteprogramma toepassen in de praktijk. Daarnaast werken we aan een ondersteuningsaanbod om gemeenten te helpen bij het opstellen van een warmteprogramma. Gemeenten kunnen hier in 2025 mee aan de slag, zodat er aan het eind van het jaar een warmteprogramma ligt.

Vervolg

In gesprek gaan met elkaar, kennis opdoen, ervaringen uitwisselen, leren van andere regio’s en contact leggen waren de hoogtepunten van de dag. Het was een feest der herkenning. Veel regio’s hebben dezelfde problemen en vraagstukken, samenwerken lijkt dan ook een belangrijk terugkerend thema. Om deze kennis en ervaringen te blijven delen, organiseren we 19 september de volgende netwerkbijeenkomst voor regiocoördinatoren. Wil je er meer weten? Vraag het je accounthouder of regiocoördinator.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen